Žinias gilino stažuotėje Airijoje

 Žinias gilino stažuotėje Airijoje

Asmeninio archyvo nuotr.

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Rasa Rugelienė ir LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Neringa Kapočienė 2023-03-20/2023-03-24 dalyvavo trumpalaikėje 5 dienų stažuotėje Airijoje, kurią organizavo Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kodas 09.2.1-09.4.2-ESFA-V-715-02-0001.

Stažuotės tikslas – sudaryti sąlygas susipažinti ir panaudoti gerąją Airijos pedagoginę patirtį, tobulinti pradinio ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas orientuotas į ugdymo proceso efektyvumo didinimą, atkreipiant dėmesį į aktualias temas (klasės įvairovė, daugiakultūriškumas, specialiųjų poreikių vaikų atpažinimas ir pagalba jiems, problemų sprendimas, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas ir pan.), realiai pritaikomas ugdymo procese.

Suplanuoti darbo vizitai

Asmeninio archyvo nuotr.

Buvo suplanuoti darbo vizitai į Airijos švietimo departamentą (DES) ir Mokytojų kompetencijų tobulinimo tarnybą (PDST). Airijos švietimo departamentasDubline pavaldus Airijos vyriausybei. Šiai įstaigai vadovauja švietimo ministras.  Departamento misija –  padėti vaikams ir jaunuoliams  išnaudoti visas savo mokymosi galimybes ir prisidėti prie Airijos socialinio, ekonominio ir kultūrinio vystymosi.

Švietimo departamentas yra ministrų departamentas, kuriam padeda įvairios agentūros ir patariamosios įstaigos. Todėl šiems tikslams pasiekti kasmet skiriamos didžiulės lėšos (milijardai), ypač daug dėmesio skiriant lygybės ir įtraukties, kokybiškų rezultatų ir mokymosi visą gyvenimą skatinimui.

Švietimo departamentas administruoja visas su švietimu susijusias viešąsias paslaugas bei verslą (įskaitant pradinį, vidurinį ir universitetinį išsilavinimą, profesinį ir techninį mokymą ir t.t.).

Mokytojų kompetencijų tobulinimo tarnyba (PDST) – tai didžiausia šalyje pagalbos tarnyba, siūlanti mokytojams ir mokyklų vadovams profesinio mokymosi galimybes įvairiose pedagogikos, mokymo programų ir švietimo srityse.

PDST įsteigta 2010 m. Pagrindinė jos užduotis yra nustatyti, skatinti išlaikyti ir gerinti standartus, skirtus įgyvendinti mokytojų rengimo ir mokymo programas, mokytojų profesinį mokymą. Ši tarnyba atsakinga už mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo standartus.

Į pagalbą pasitelkia profesionalių pedagogų – mentorių komandą, kurie važiuoja į mokyklas ir padeda tiems pedagogams, kuriems tokia parama reikalinga. Organizacija turi išskirtinę „Technology in Education“ komandą, kurios pagrindinė atsakomybė – suteikti organizacijos bendruomenei tiek techninių, tiek pedagoginių žinių ir įgūdžių, kad šie galėtų teikti kuo įvairesnę pagalbą mokykloms ir atliepti jų poreikius.

Asmeninio archyvo nuotr.

Stebėjo veiklas

Aplankėme ir veiklas stebėjome keturiose pradinėse mokyklose: St.James pradinėje mokykloje, Lurdo Dievo motinos katalikiškoje pradinėje mokykloje, St.Patrick‘s GNS Hollypark mokykloje (mergaičių), St.Joseph valstybinėje mokykloje (berniukų ir mergaičių).

Visų aplankytų mokyklų pagrindinė misija – saugi, laiminga ir draugiška vieta, kurioje vaikams suteikiamos visos galimybės tobulėti ir augti  fiziškai, dvasiškai, intelektualiai ir socialiai.

Šių ugdymo įstaigų stiprybės – organizuotai ir apgalvotai įgyvendinamas ugdymo(-si) procesas, kurio metu dėmesys skiriamas tiek specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai (pritaikyta mokyklos aplinka, specialiosios klasės, nusiraminimo, susitelkimo, atsipalaidavimo erdvės), tiek skirtingų tautybių, religijų, kultūrų ar etninės kilmės vaikų visapusiam tobulėjimui (šia kryptimi aktyviai veikia pagalbos mokytojui specialistai, suteikiamos papildomos kalbos pamokos-konsultacijos, mokyklos erdvėje gausu mokymo(-si) priemonių skirtingomis kalbomis).

Pradinis ugdymas Airijoje trunka nuo 6 iki 12 metų. Trunka 6 metus. Privalomas ugdymas iki 16 metų. Stebėtose veiklose buvo daug dėmesio skiriama siekiant sudaryti sąlygas vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymui(-si).

Mokyklos vadovaujasi Airijos nacionaline mokymo programa, todėl mokoma šių dalykų: raštingumo, matematikos, airių, prancūzų kalbos, istorijos, geografijos, gamtos mokslų, dailės, muzikos, dramos, religijos, vyksta socialinis, asmeninis ir sveikatos ugdymas.

Mokytojai pristatė ne tik vertinimo formas bei būdus (savaitinė klasės vertinimo forma, kurioje pagal iš anksto išsikeltus kriterijus stebima kiekvieno mokinio pažanga per savaitę/išmokus tam tikrą temą; mokinių pažangos stebėjimo aplanką (formuojamojo vertinimo pavyzdžiai), bet ir mokymą(-si) ir asmeninį tobulėjimą skatinančią skirtingą skaitymo lygių praktiką ir jos įsivertinimą.

Asmeninio archyvo nuotr.

Dvylikos lygių skaitymo sistema

Airijos mokykloms yra parengta dvylikos lygių skaitymo sistema. Skaitymo lygiai yra suskirstyti į segmentus, kurių kiekvienas pažymėtas tam tikra spalva. Laikomasi nuostatos, kad vaikas neprivalo būti tobulas, kad būtų teisingai įvertintas pagal savo gebėjimus.

Ta pati knygelė/istorija yra pateikiama skirtingame lygyje, todėl visiems skaitantiesiems leidžia patirti mokymo(-si) sėkmę toje pačioje klasėje.

Lygis nustatomas taip: jei mokinys sugeba perskaityti teksto ištrauką daugiau nei 90% tikslumu ir pateikti tinkamus atsakymus į teksto ar ištraukos supratimo klausimus, jis priklauso šiam skaitymo lygiui ir toliau sąmoningai renkasi knygas iš šio lygio lentynėlės.

Mokytojas reguliariai išklauso ir vertina mokinių pažangą, pratina pačius mokinius įsivertinti savo skaitymo procesą. Organizuojamos įvairios aptarimo formos su mokiniais (individualūs pokalbiai, diskusijos, pristatymai ir pan.).

Prestižinė profesija

Ši stažuotė sudarė galimybes iš arčiau susipažinti su Airijos švietimo sistema. Sužavėjo nuolatinė pagalba ir parama mokytojui iš švietimo tarnybų, susijusi su ugdymo procesu, administraciniais aspektais, integracija su bendruomene, psichologinė pagalba. Dominuoja PASITIKĖJIMO, PAGALBOS, PARAMOS kultūra, kolegialus ryšys.

Airijoje – mokytojo profesija prestižinė. Skiriant pakankamai lėšų švietimo sektoriui mokyklos yra ne tik aprūpintos visais reikalingais ištekliais, bet ir vieningai įgyvendina centralizuotai parengtus ugdymo planus, gauna visas reikalingas priemones pagal poreikį.

Išskirtinai didelis dėmesys skiriamas mokinių ir mokytojų gerai savijautai. Mokytojai atostogauja tiek pat dienų, kiek ir mokiniai. Dienos darbo krūvis subalansuotas. Mokytojai nepildo dienynų kasdien ir kas pamoką (kaip Lietuvoje), nuo jų nuimtas nuolatinio grįžtamojo ryšio teikimo tėvams krūvis.

Apie vaiko pažangą pageidaujantieji gali sužinoti apsilankę mokykloje pagal atskirą susitarimą kartą per metus. Su tėvais iškilusias problemas ir sunkumus padeda spręsti atskiras tam skirtas žmogus, kuris rūpinasi tėvų švietimu bei pagalba jiems.

Inspektoriai lankosi mokyklose pedagoginės pagalbos ir palaikymo tikslais (siekiant ne kontroliuoti ar bausti, o padėti spręsti problemas, tobulėti, planuoti), nemokamais kvalifikacijos tobulinimo renginiais ir pan.

Su naujais mokytojais dirba profesionali palaikymo komanda (Professional Support Team), kuri susideda iš patyrusių kolegų mentorių. Visiems Airijos mokytojams prieinama virtuali mokymo(-si) priemonių bazė (pvz., https://www.scoilnet.ie), kur pedagogai ne tik randa iš anksto parengtas priemones ir taip sutaupo laiko ruošiantis pamokoms, bet gali ir patys kurti turinį bei skleisti gerąją pedagoginę patirtį kitiems.

Džiaugiamės Nacionalinės švietimo agentūros suteikta galimybe dalyvauti stažuotėje, kurioje patobulinome savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, susipažinome su Airijos kultūra. Stažuotės metu patirti įspūdžiai, idėjos, žinios bus pritaikytos įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas.

Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, Neringa Kapočienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja 

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video