Apie mus

rinkosaikste.lt – viską, kas vyksta Kėdainių rajone, sužinokite pirmieji!

VšĮ „Rinkos aikštė“ – didžiausia žiniasklaidos įmonė Kėdainių rajone, įsteigta 1995 m. lapkričio 3 dieną.
Įstaigos veikla apima laikraščio leidybą ir naujienų portalo kūrimą.
Naujienų portalas rinkosaikste.lt kasdien pateikia aktualiausias ir operatyviausias naujienas apie rajono aktualijas, svarbiausius ekonominius, politinius bei verslo sprendimus, kultūrines ir socialines aktualijas, pristato išskirtines gyvenimo būdo istorijas, rengiami video reportažai, kuriamos gyvenimo būdo ir aktualijų laidos.
Naujienų portalas rinkosaikste.lt turi daugiau kaip 200 000 unikalių lankytojų srautą per mėnesį.
Kėdainių rajono laikraštis „Rinkos aikštė“ leidžiamas 2 kartus per savaitę: antradieniais ir penktadieniais. Laikraščio tiražas – apie 3 500 egz.

Laikraštį ir naujienų portalą kuria jaunų, veržlių, atsakingų ir ypač kūrybingų profesionalų komanda.
Visada pirmi ir nepralenkiami.
Visada novatoriški ir kūrybiški.
Visada pasiruošę naujiems iššūkiams. 

VšĮ „RINKOS AIKŠTĖ“ PRIVATUMO POLITIKA
VšĮ „Rinkos aikštė“ (toliau – Įstaiga arba Mes) siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis, pateikdami užklausas, skundus, prašymus, pareiškimus, informaciją apie pažeidimus ir (arba) atsiliepimus (toliau – Užklausa), sudarant Sutartis, atvykdami pas mus ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, jei Jūsų duomenis tvarkome mes.
Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kam juos naudojame, kiek laiko saugome, kaip dalinamės ir kt. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais. Prašymas – tai Jūsų raštiškas pageidavimas sužinoti apie mūsų tvarkomus Jūsų duomenis, reikalauti juos pakoreguoti arba nutraukti duomenų rinkimą ir sunaikinti turimus Jūsų asmens duomenis („pamiršti Jus“) . Ši informacija svarbi, todėl prašome ją atidžiai perskaityti. Ši privatumo politika nėra taikoma Įstaigos darbuotojams.

Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės. Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.

     1. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME?

Asmens duomenis – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia kita informacija, būtina tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus būtent:
Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, laikraščio pristatymo adresas.
Kita informacija: duomenys apie durų kodą (pastaba: jeigu kažkokių aukščiau išvardintų priemonių nėra numatyta pagal Sutartį, duomenų apie tai mes neturime ir nerenkame).
Telefoninio pokalbio įrašas, (jeigu toks bus daromas);
Vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo duomenys (jeigu tokie buvo daromi);
Informacija apie Jūsų IP adresą ar jo įrenginio ID (jeigu kreipėtės į mus elektroninio ryšio priemonėmis).

     2. KOKIU PAGRINDU IR KOKIU TIKSLU TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis mes naudojame tik tam: i) kad galėtume tinkamai įvykdyti Sutartį; ii) išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus, kylančius Sutarties vykdymo metu. Šių dokumentų pagrindu gautus duomenis/informaciją mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, plėsti teikiamų paslaugų spektrą, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus;  iii) kad pateiktume Jūsų poreikius atitinkančius Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti.

     3. KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol galioja Sutartis. Sutarčiai pasibaigus/nutraukus mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime tokia tvarka ir terminais: i) duomenis apie durų kodą, laikraščio pateikimo adresą (jeigu jis nėra nurodytas kaip Jūsų kontaktinis adresas), sunaikiname ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Sutarties galiojimo pabaigos; ii) kitus asmens duomenis, kurių nereikia saugoti pagal archyvavimo tvarką ir Jūs esate visiškai atsiskaitęs už Sutartimi suteiktas paslaugas sunaikiname ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties galiojimo pabaigos. Esant teisminiams ginčams saugome dar 30 darbo dienų po konkretaus teisminio ginčo išnagrinėjimo ir galutinio sprendimo įsiteisėjimo datos, o priverstinio vykdymo/išieškojimo atveju, po to tokio vykdymo/išieškojimo laikotarpio datos; iii) telefoninio pokalbio įrašas, (jeigu toks bus daromas) ir vaizdo stebėjimo įranga užfiksuotus vaizdo duomenis (jeigu tokie buvo daromi) sunaikiname per 30 dienų po Sutarties pasibaigimo/nutraukimo; iv) informaciją apie Jūsų IP adresą ar jo įrenginio ID (jeigu kreipėtės į mus elektroninio ryšio priemonėmis) sunaikiname per 60 dienų po tokio kreipimosi dienos, jeigu šių duomenų nereikia vykstantiems teisminiams ginčams tarp Šalių, nes šiuo atveju sunaikinama ii) dalyje nustatyta tvarka, vi)rinkodaros tikslais surinktus duomenis saugome tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 1 metus po to, kai nustojate jomis naudotis.
Asmens duomenis, kurie pagal LR teisės aktus turi būti privalomai archyvuojami, saugome ir tvarkome pagal tuose teisės aktuose nustatytus terminus.

     4. IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Paprastai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs kreipiatės į mus dėl Sutarties sudarymo, pakeitimo, arba pateikdami prašymus, paklausimus (toliau-Užklausą) bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų. Sudarant ir vykdant Sutartį, o jai pasibaigus teisminio proceso ar išieškojimo atveju, atsakydami į Užklausą Jūsų duomenis galime rinkti: a) iš viešai Jūsų arba trečiųjų asmenų pateikiamų duomenų apie Jus. b) iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas ir panašiai; c) iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia arba kuriuos pasitelkiame mes, Jums teikdami paslaugas.
Jeigu siekiant kokybiškai ir objektyviai suteikti paslaugas pagal Sutartį, išnagrinėti Jūsų Užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti reikšmingų aplinkybių tyrimą, mes Jūsų pateiktus duomenis galime susieti su mūsų turimais ir (ar) vykdant Sutartį, nagrinėjant Jūsų Užklausą surinktais duomenimis, pvz. mes galime apklausti mūsų darbuotojus, Jūsų kaimynus ir pan.
Jeigu informacija (įskaitant dokumentus) Sutarčiai sudaryti ar pakeisti, ar nutraukti, Užklausa pateikiama iš Įstaigos ar trečiojo asmens tinkle esančio kompiuterio, išlieka rizika, kad aplankyti internetiniai puslapiai bus užfiksuoti naršyklės istorijoje ar/ir atitinkamai Bendrovės ar trečiojo asmens tinklo registre. To galima išvengti pateikiant informaciją kompiuteriu, kuris nėra tinkle.
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad kartu su informacija Sutarčiai sudaryti, ar pakeisti, ar nutraukti, Užklausa juose gali būtų meta duomenų, galinčių atskleisti pranešėjo asmeninę informaciją, kuri nėra susijusi su jo teikiama informacija. Todėl, prieš pateikiant informaciją, svarbu iš jų pašalinti su Užklausa nesusijusius meta duomenis.

     5. KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie teikia mums teisines paslaugas, bei su buhalterine apskaita, duomenų administravimu, susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių, socialinių anketų kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.
Jūsų duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų kitų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių
Užklausą (informaciją apie pažeidimą, skundą ir pan., t.y. tai į ką nereikalaujate atsakymo) galima pateikti anonimiškai arba su savo asmeniniais duomenimis. Pastaruoju atveju pranešėjo asmeninė informacija bus žinoma tik tiems asmenims, kurie tirs gautą informaciją. Tiesa, pranešėjas, iškilus būtinybei, gali būti pakviestas į teismą, kaip liudininkas, ir taip prarasti anonimiškumą.

     6. KOKIOSE TERITORIJOSE IR JURISDIKCIJOSE MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

     7. KIEK SAUGŪS JŪSŲ DUOMENYS?

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, įskaitant BDAR. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Kruopščiai atrenkame duomenų tvarkytojus ir iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą, užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti absoliučiai užtikrintas, bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

     8. KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).
Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę raštu prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę raštu informuoti apie Jūsų duomenų tvarkymo apribojimą.

     9. KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ MES LAIKOMĖS?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:
9.1.Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
9.2. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
9.3.Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
9.4. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
9.5.Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
9.6. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

     10. KĄ MES ĮSIPAREIGOJAME?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:
10.1. Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
10.2. Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta Įstaigos privatumo politikoje, šiame pranešime, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
10.3. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
10.4.Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys.
10.5.Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
10.6.Būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi Įstaigos privatumo politikoje, šiame pranešime įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi.
10.7. Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

     11.KOKIAIS BŪDAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI IR KAIP ATSAKYSIME JUMS?

11.1.Visus Prašymus duomenų tvarkymo klausimais mums galite pateikti šiais būdais:
    Elektroniniu paštu – redakcija@rinkosaikste.lt
Internetu: www.rinkosaikste.lt
Asmens, įgalioto bendrauti duomenų apsaugos klausimais kontaktiniai duomenys:
El. pašto adresas – redakcija@rinkosaikste.lt
Pašto korespondencijos adresas: J. Basanavičiaus g. 95, Kėdainių m.
Laišką adresuokite:  VšĮ „Rinkos aikštė“ asmeniui, įgaliotam  bendrauti duomenų apsaugos klausimais.
Mūsų, kaip duomenų valdytojo bei tvarkytojo (jeigu nesame perdavę šios funkcijos kitiems asmenims) rekvizitai:
VšĮ „Rinkos aikštė “
Juridinio asmens kodas 161406582
Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g.95, Kėdainių m., Lietuvos Respublika
11.2.Atsakymą į Jūsų Prašymą dėl tvarkomų duomenų mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.
Mes atsisakysime tenkinti Jūsų Prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu.

     12. ANONIMIŠKUMAS

Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.
Mūsų svetainėje naudojami dviejų tipų slapukai:
seanso slapukai skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka anoniminę bendro pobūdžio informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Jums išėjus iš interneto svetainės ar užvėrus naršyklę
nuolatiniai slapukai analizuoja svetainės lankytojų elgseną ir renka bendrojo pobūdžio statistiką apie lankytojų skaičių, aplankytus puslapius, praleistą laiką svetainėje, iš kur lankytojai pateko į mūsų svetainę
Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, pasiskaitykite jos naudojimo žinyną. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi.
Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei iš Mūsų svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.