Tiesioginėms išmokoms gauti privaloma laikytis GAAB-ų reikalavimų

 Tiesioginėms išmokoms gauti privaloma laikytis GAAB-ų reikalavimų

Nuo 2024 m. įsiteisės reikalavimas deklaruojamoje ariamoje žemėje išlaikyti neproduktyvius kraštovaizdžio elementus./„Santarvės“ archyvo (Jono Strazdausko) nuotr.

Tęsiame straipsnių ciklą apie GAAB reikalavimus. Lietuvoje biologinei įvairovei saugoti ir atkurti Strateginiame plane numatyti du ūkininkams privalomi standartai GAAB8 ir GAAB9.

GAAB8 – biologinė įvairovė ir kraštovaizdis

GAAB8 standartas dėl karo Ukrainoje įsiteisės tik nuo 2024 metų. Šis standartas reikalauja deklaruojamoje ariamoje žemėje išlaikyti neproduktyvius kraštovaizdžio elementus.

Pareiškėjas, siekdamas atitikti šį reikalavimą, kiekvienais metais turės pasirinkti vieną iš šių dviejų alternatyvų:

Alternatyva Nr. 1 – pareiškėjai ne mažiau nei 4 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės gali skirti kraštovaizdžio elementams (EASV) ir/arba pūdymui.

Alternatyva Nr. 2 – pareiškėjai ne mažiau 7 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės gali skirti tarpiniams augalams arba azotą fiksuojantiems augalams su sąlyga, kad 3 proc. iš šių 7 proc. sudarys kraštovaizdžio elementai.

Orientacinis objektų ir negamybinių plotų, atitinkančių reikalavimus minimaliai daliai apskaičiuoti, sąrašas

Akmenynai, akmenų, šakų, kelmų krūvos, esančios ariamų laukų pakraščiuose, kurių minimalus aukštis yra vienas metras, minimalus plotas 2 kv. m ir atitinka 8 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto arba kurios aukštis daugiau kaip vienas metras, plotas daugiau kaip 2 kv. m ir atitinka 15 kv. m kraštovaizdžio ploto.

Vandens telkinių pakrantės, pagrioviai, įskaitant apsaugines vandens juostas. Vandens telkiniai gali būti natūralūs arba dirbtiniai, tačiau paramai netinka telkiniai, turintys betonuotas pakrantes.

Pakrančių ir juostų plotis – nuo 1 iki 20 m. Juostų, kurių plotis yra 1–10 m, 1 ilgio metras atitinka 10 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto, o juostų, kurių plotis yra 11–20 m, 1 ilgio metras atitinka 15 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto.

Ežios (ribinės juostos), palaukės. Tai žolinių augalų juostos (be medžių ir krūmų); juosta tarp dviejų ariamų laukų, skirianti žemės sklypus arba deklaruojamus laukus (paramai

netinka juosta, esanti tarp pievos ir ariamo lauko), arba juosta, esanti lauko pakraštyje. Prisiimtų įsipareigojimų metu juostos vietos keisti negalima. Juostos plotis 1–6 m. Juostų, kurių plotis yra 1–3 m, 1 ilgio metras atitinka 6 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto, o juostų, kurių plotis yra 4–6 m, 1 ilgio metras atitinka 9 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto.

Apsauginės medžių ir krūmų juostos. Tai juostos prie ariamos žemės laukų, įskaitant tas, kurios auga prie vandens telkinių. Visos besiribojančių laukų kombinacijos yra leistinos. Minimalus ilgis yra 10 m, plotis – 1–20 m. Juostų, kurių plotis yra 1–10 m, 1 ilgio metras atitinka 5 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto, o juostų, kurių plotis yra 11–20 m, 1 ilgio metras atitinka 10 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto.

Pavieniai medžiai ar krūmai. Tai taškinis elementas ariamuose laukuose, įskaitant ir prie elektros stulpų/atramų augančius krūmus. Pavieniais medžiais laikomi tie medžiai, kurių lajos nesiliečia. Medis ar krūmas, kurio aukštis yra 1–3 m, atitinka 10 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto, o kurio  aukštis yra daugiau nei 3 metrai, atitinka 30 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto.

Medžių ir krūmų grupės, įskaitant senų sodybviečių želdinius.

Paramai tinka iki 0,5 ha (netaisyklingos formos, išbraižomas konkretus plotas pagal lajų projekciją) ariamoje žemėje. 1 kv. m atitinka 2 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto. Minimalus plotas 100 kv. m.

Pūdymui palikta žemė. Pareiškėjai privalo užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. žaliajame pūdyme nebūtų vykdoma žemės ūkio gamyba (ganomi gyvuliai, šienaujama žolė, išskyrus žaliosios masės susmulkinimą ir įterpimą į dirvą) einamųjų metų produkcijai gauti. Žaliajame pūdyme auginami žemės ūkio augalai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi būti įterpiami į dirvą. Prieš įterpiant draudžiama nuimti derlių. Pūdymo plotuose negalima naudoti augalų apsaugos produktų.

Kasmet užmirkstančios vietos ariamojoje žemėje. Tai plotinis objektas nuo 100 kv. m iki 5000 kv. m ariamame lauke ar jo pakraštyje, kur dėl prastai veikiančios melioracijos kultūra negali būti pasėta. 1 kv. m atitinka 2 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto.

Kūdros – tai netaisyklingos formos nuo 100 kv. m iki 5000 kv. m ploto elementas, kurio 1 kv. m atitinka 2 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto.

Pareiškėjams draudžiama sunaikinti jų valdose esančius miškelius ir tvenkinius bei kūdras, kurie yra išskirti kaip kraštovaizdžio elementai EASV sluoksnyje.

Plotuose, patenkančiuose į Paukščiams svarbių teritorijų sluoksnį, draudžiama kirsti ir genėti medžius bei gyvatvores paukščių jauniklių perėjimo ir augimo metu, t. y. nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 1 d. (taikoma ir 2023 m.).

Tarpinių pasėlių ploto perskaičiavimo koeficientas yra 0,3, t. y. 1 kv. m atitinka 0,3 kv. m užskaitos ploto.

Tarpinių pasėlių ir azotą fiksuojančių augalų plotuose draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus.

Valdoje esančius kraštovaizdžio elementus (medžių giraitės, tvenkiniai) bus privaloma išlaikyti (taikoma ir 2023 m.).

Šis standartas netaikomas pareiškėjams, deklaruojantiems mažiau nei 10 ha ariamosios žemės, jeigu daugiau kaip 75 proc. ūkio ariamosios žemės naudojama žolei ar žoliniams pašarams auginti, pūdymui palikta žemė arba yra naudojama ankštiniams augalams auginti, arba naudojama keliais minėtais tikslais, jeigu daugiau kaip 75 proc. reikalavimus atitinkančios žemės ūkio paskirties žemės yra daugiametės pievos, yra naudojama žolei ar kitiems žoliniams pašarams auginti arba naudojama keliais minėtais tikslais, deklaruojantiems daugiamečius augalus.

Užs. Nr. 185

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video