Mokinių atostogos – mokytojų profesiniam tobulėjimui

 Mokinių atostogos – mokytojų profesiniam tobulėjimui

Organizatorių nuotr.

Mokinių atostogos, ko gero, geriausias laikas mokytojų profesiniam tobulėjimui, kuris yra būtina sąlyga siekiant ugdymo kokybės, geresnių mokinių ugdymosi rezultatų, kuriant palankią ugdymosi aplinką.

Profesinis tobulėjimas padeda mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui plėtoti profesines kompetencijas, tikslingai atnaujinti ir gilinti žinias, pasirengti diegti švietimo politikos, ugdymo naujoves, taikyti inovatyvius ir veiksmingus ugdymo(si) metodus, strategijas.

O iššūkiai ir naujovės mūsų tikrai laukia – tai ir atnaujinamas ugdymo turinys, ir įtraukusis mokymas. Tam reikia ruoštis atsakingai ir nuosekliai.

Organizatorių nuotr.

Visą mokinių atostogų savaitę „Aušros“ progimnazijos mokytojų bendruomenei buvo sudarytos sąlygos dalyvauti praktiniuose mokymuose „Olimpinių vertybių ugdymo programos įgyvendinimas“, vyko metodinių grupių pasitarimai: kolegialus mokymasis dėl „MS Teams“ aplinkos, interaktyviųjų lentų panaudojimo galimybių, skaitmeninių užduočių kūrimo, mokinių veiklų vertinimo, mokytojai analizavo atnaujintus bendrųjų ugdymo programų projektus, klausėsi programų pristatymų įrašų, vyko diskusijos.

Visą savaitę kryptingai dirbo progimnazijos STEAM, EKO, veiklos kokybės įsivertinimo, kalėdinių renginių organizavimo darbo grupės, vaiko gerovės komisija.

Lapkričio 9 dieną progimnazijoje organizuota metodinė diena, kurios metu mokytojai ir specialistai vykdė mokymų, seminarų, konferencijų idėjų sklaidą, pristatė pranešimus, kuriuos patys konferencijose skaitė.

Buvome susipažindinti su jaunimo mokymosi iš patirties programa „DofE“, kuri nuo birželio mėnesio pradėta vykdyti ir mūsų įstaigoje, pristatyti pamokose ir projektinėje veikloje naudotini skaitmeniniai įrankiai, aptarti skaitymo sutrikimų įveikimo būdai, įtraukiojo ugdymo galimybės ir pagalba mokiniams, turintiems raidos sutrikimų, pasidalinta tarptautinės STEAM konferencijos atgarsiais.  

Organizatorių nuotr.

Šios dienos metu pasidžiaugėme aktyviais, entuziastingais mokytojais, kurie ir sunkiu laikotarpiu vykdė programos „Erasmus+“ projektus, dalyvavo mobilumuose Kroatijoje.

Progimnazijos psichologas išsamiai reflektavo mokyklos psichosocialinio rizikos vertinimo išvadas, pateikė pasiūlymų bendruomenei. Išsamiai buvo aptarta pagalbos mokiniui teikimo programa koreguojant netinkamą mokinių elgesį. Popiet išklausėme labai įdomią neuromokslų daktarės D. Bagdžiūnaitės paskaitą „Neurolyderystės įgūdžiai: sprendimų priėmimo ir motyvacijos mechanizmai“.

Visa mokytojų bendruomenė pozityviai ir optimistiškai nusiteikusi laukia grįžtant mokinių.

Rita Naruševičienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video