Keturioms miesto mokykloms – 3 mln. eurų

 Keturioms miesto mokykloms – 3 mln. eurų

„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Rajono tarybos posėdžių salėje krašto švietimo bendruomenei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai (ŠMSM) pristatė „Tūkstantmečio mokyklos“ programą ir pažangos planą. Šio projekto įgyvendinimą ministerija stumia buldozeriu, nepaisydama to, jog Konstitucinis Teismas priėmė sprendimą ir aiškiai įvardijo, kad ši programa neatitinka šalies Konstitucijos. Prie visoje šalyje pradedamo įgyvendinti projekto prisijungė keturios Kėdainių miesto mokyklos, atitikusios šiam projektui keliamus reikalavimus: „Atžalyno“ ir Šviesioji gimnazijos bei „Ryto“ ir Juozo Paukštelio progimnazijos. Į šias mokyklas atkeliaus įspūdingos investicijos – beveik trys milijonai eurų (2 961 021,25 Eur). Planuojama, kad programos veiklos mokyklose prasidės jau rugsėjį.

Mažins atotrūkį

Programos „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias bei kokybiškas ugdymo(si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje.

Programos finansavimas skiriamas kompetencijoms ir infrastruktūrai stiprinti. Sukurta infrastruktūra ir intelektiniai resursai bus prieinami kitų savivaldybės mokyklų mokiniams bei mokytojams.

Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė akcentavo, jog sukurta programos nauda bus itin didelė ir svarbi rajono švietimo galimybių plėtrai bei ugdymo proceso tobulinimui.

„Ypač džiugu, kad bus skiriama lėšų naujoms laboratorijoms, kitai infrastruktūrai bei pedagogų kvalifikacijos kėlimui. Taigi programos nauda – įvairiapusė“, – sakė V. Dobrovolskienė.

Krašto švietimo bendruomenei pristatyta „Tūkstantmečio mokyklos“ programa, kurią įgyvendinant rajoną pasieks beveik trijų milijonų eurų investicijos./Akvilės Kupčinskaitės nuotr.

Programos metu dėmesys mokyklose sutelkiamas į keturias sritis: STEAM ugdymą, lyderystę veikiant, įtraukųjį ugdymą ir kultūrinį ugdymą.

Naujos laboratorijos

STEAM ugdymo srityje sąveikauja gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, kūrybinių veiklų ir matematikos mokslų elementai. Metodo tikslas – įgyvendinant bendrųjų programų ugdymo turinį pagyvinti ir aktualizuoti ugdymo procesą, suteikti galimybę patirti ir kurti. STEAM ugdymas – tyrinėjantis, interaktyvus, tarpdiscipliniškas, aktualus, dialogiškas, ugdantis gebėjimą spręsti realias gyvenimiškas problemas.

Rajone plėtojant STEAM ugdymą, numatyta įsteigti STEAM veiklų koordinatoriaus etatų. „Atžalyno“ gimnazijoje bus įkurta fizikos-inžinerijos laboratorija, modernizuota robotikos ir IT laboratorija. Šviesiojoje gimnazijoje bus atnaujinta dirbtinio intelekto ir IT edukacinė erdvė, įrengta virtualios realybės (3 D) edukacinė erdvė. J. Paukštelio progimnazijoje planuojama įrengti minigamtamokslinę laboratoriją, įdiegti LEGO mokymosi sistemą robotikos laboratorijoje bei kt.

Kėdainių rajono savivaldybės pristatytas švietimo pažangos planas – stiprus ir subalansuotas.

L. Kačiušytė-Skramtai

Proveržis lyderystėje

Kita projekte numatyta prioritetinė sritis, kurioje mokyklos sieks proveržio – lyderystė veikiant. Tai nuolatinis procesas, skatinantis vadovo, mokinio ir mokytojo aktyvų įsitraukimą į mokyklos gyvenimą ir tarpusavio pasitikėjimą. Pasitelkus lyderystės veikiant principus užtikrinama saugi emocinė ugdymo aplinka, skatinamas pozityvus mikroklimatas ir tolygus atsakomybių pasidalijimas. Tokioje mokykloje visi veikia kaip komanda, siekdami kiekvieno savo bendruomenės nario sėkmės.

Plėtojant lyderystės sritį Kėdainių rajone bus įsigyta skaitmeninė profesinio orientavimo platforma „Spotiself“ bei skaitmeninė platforma „Eduka klasė“, stiprinamos mokyklų vadovų bei pedagogų kompetencijos, įsteigtas lyderystės veiklų koordinatoriaus etatas ir kt.

Lygios galimybės

Stiprinant įtraukiojo ugdymo sritį, siekiama užtikrinti visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl su negalia susijusių socialinių, emocinių, kalbinių ar kitų individualių poreikių. Taip visiems besimokantiems suteikiamos lygios ugdymosi galimybės. Įtrauki mokykla geba visus mokinius įtraukti į bendrą ugdymo sistemą bei aplinką kartu su bendraamžiais.

Kėdainiuose viešėjo programą „Tūkstantmečio mokyklos“ vykdančios Europos socialinio fondo agentūros atstovė, Tūkstantmečio mokyklų akademijos ekspertė Loreta Kačiušytė-Skramtai./Akvilės Kupčinskaitės nuotr.

Siekiant tobulinti įtraukųjį ugdymą Kėdainių rajone numatyta: stiprinti bei praplėsti pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas; pritaikyti mokyklų fizinę aplinką ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

„Atžalyno“ gimnazijoje bus atnaujintos sporto erdvės bei sensorinė poilsio aplinka. Šviesiojoje gimnazijoje numatyta įkurti individualaus mokymosi aplinkas mokinių su specialiaisiais poreikiais ugdymui, įrengti prieinamas edukacines erdves bei kt. J. Paukštelio progimnazijoje bus įrengtos sportinėms veikloms ir neformaliajam švietimui skirtos erdvės, edukacinėmis priemonėmis atnaujintos visos dienos mokyklos erdvės, taip pat, kaip ir „Ryto“ progimnazijoje, čia planuojama įrengti sensorines poilsio aplinkas įvairių poreikių turintiems mokiniams.

Ugdys kūrybinį mąstymą

Plėtojant kūrybinį ugdymą numatyta mokymo pažangą skatinti bendradarbiaujant su menininkais, kūrėjais, kultūros ir meno institucijomis. Kultūriniame ugdyme dėmesys pirmiausia skiriamas mokytojų kompetencijų kultūrinio ugdymo srityje stiprinimui, vaikų meninių kompetencijų lavinimui, kultūros ir meno istorijos žinių plėtotei, profesionalaus meno patyrimui.

Per tinklaveiką projekto nauda turėtų pasiekti kiekvieną vaiką. Kėdainių rajono savivaldybėje numatytas kitų mokyklų mokinių pavėžėjimas į STEAM centrus, laboratorijas bei kitas programos metu sukurtas erdves.

L. Kačiušytė-Skramtai

Didinant dėmesį kultūriniam ugdymui, numatyta kelti rajono pedagogų kvalifikaciją, organizuoti mokymus kūrybingo ugdymo srityje, pritaikyti ir būtina įranga bei priemonėmis aprūpinti fizines erdves, skirtas kultūriniam ugdymui.

„Atžalyno“ gimnazijoje bus modernizuota bibliotekos-skaityklos erdvė, įkurta dailės ir technologijų laboratorija, įrengtos edukacinės erdvės ir įsigyta kūrybinėms veikloms lauke reikalinga įranga. Šviesiojoje gimnazijoje ketinama įkurti kūrybiškumo ir medijų laboratoriją. J. Paukštelio progimnazijoje bus įrengtos mokymosi ir laisvalaikio erdvės. „Ryto“ progimnazijoje – modernizuotas sporto aikštynas, pritaikant įtraukiajam ugdymui.

Keisis resursais

Kėdainiuose viešėjusi programą vykdančios Europos socialinio fondo agentūros atstovė, Tūkstantmečio mokyklų akademijos ekspertė Loreta Kačiušytė-Skramtai pabrėžė, jog kertinis programos tikslas – tinklaveika.

„Savivaldybės raginamos diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes materialiaisiais, intelektiniais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams bei mokytojams. Taip programos metu sukurti intelektiniai ir infrastruktūriniai ištekliai tampa pasiekiami visiems savivaldybės mokiniams bei mokytojams. Per tinklaveiką projekto nauda turėtų pasiekti kiekvieną vaiką. Kėdainių rajono savivaldybėje numatytas kitų mokyklų mokinių pavėžėjimas į STEAM centrus, laboratorijas bei kitas programos metu sukurtas erdves“, – sakė L. Kačiušytė-Skramtai.

Šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė pasidalijo, kad įgyvendinant projektą jos vadovaujama ugdymo įstaiga prioritetu išlaikys STEAM ugdymą ir imsis naujos srities – mokys vaikus dirbti su dirbtiniu intelektu./Akvilės Kupčinskaitės nuotr.

Sprendė pati savivaldybė

„Kėdainių rajono savivaldybės pristatytas švietimo pažangos planas – stiprus ir subalansuotas, apima visas keturias programoje numatytas sritis“, – pagyrė L. Kačiušytė-Skramtai.

Tūkstantmečio mokyklų akademijos ekspertė priminė: „Kurios mokyklos, atitinkančios programos kriterijus, dalyvaus projekte, nusprendė pačios savivaldybės. Pagrindinis kriterijus – mokyklose turėtų mokytis ne mažiau kaip 200 mokinių, antras svarbus reikalavimas – kad mokyklos užtikrintų įtraukaus ugdymo principus ir nedarytų atrankos į mokyklas pagal kažkokius specialius kriterijus, kad visiems mokiniams būtų sudarytos lygios sąlygos mokytis.“

Nauja sritis – dirbtinis intelektas. Jau yra tam tikros programėlės, kur vaikai labai sėkmingai patys dirba su dirbtiniu intelektu. Pedagogų uždavinys – ne tik parodyti, kaip reikia dirbti, bet ir ką reikia dirbti, nes su dirbtiniu intelektu galima labai daug pridirbti.

V. Liutkienė

Mokyklose – dirbtinis intelektas

Projekte dalyvaujančios Šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė sakė, jog prisijungti prie „Tūkstantmečio mokyklų“ programos nusprendė matydama perspektyvą ir galimybę plėtoti tas ugdymo sritis, kurios įdomios bendruomenei bei turi ateitį.

„Dalyvaudami programoje galėsime pagerinti savo infrastruktūrą kai kuriuose dalykuose, kurie yra nauji, brangūs ir įdomūs. Gimnazijoje jau ir anksčiau prioritetas teiktas STEAM ugdymui. Prioritetu tai lieka ir dabar. Gimnazijoje bus įrengiamos naujos laboratorijos, stiprinamas inžinerijos, technologijų dalykų ugdymas.

Nauja sritis – dirbtinis intelektas. Jau yra tam tikros programėlės, kur vaikai labai sėkmingai patys dirba su dirbtiniu intelektu. Pedagogų uždavinys – ne tik parodyti, kaip reikia dirbti, bet ir ką reikia dirbti, nes su dirbtiniu intelektu galima labai daug pridirbti“, – juokavo V. Liutkienė.

Paklausta, ar žengiant į dirbtinio intelekto lauką Šviesioji gimnazija nepristigs kompetentingų šios srities pedagogų, direktorė buvo tikra, jog ugdymo įstaiga puikiai išsivers su čia dirbančiais informacinių technologijų mokytojais.

„Mūsų informacinių technologijų mokytojai gana stiprūs, tad jie tikrai įveiks šiuos dalykus“, – patikino V. Liutkienė.

Dalyvaudami programoje galėsime pagerinti savo infrastruktūrą kai kuriuose dalykuose, kurie yra nauji, brangūs ir įdomūs.

V. Liutkienė

Didelės investicijos – dideli iššūkiai

Su didelėmis investicijomis rajono švietimo sistema prisiėmė ir ne ką mažesnius įsipareigojimus bei iššūkius. Pasibaigus projektui turės būti pasiekti tam tikri rodikliai. Įvardysime kelis iš jų.

Numatyta išlaikyti ir šiek tiek pagerinti lietuvių kalbos bei matematikos mokymosi rodiklius. Jungtinių klasių, kurių rajone turime tik pradinėse klasėse, komplektų turi sumažėti. Taip pat užsibrėžta pasiekti, kad daugiau specialiųjų poreikių mokinių, ugdomų integruotai, mokytųsi bendrosios paskirties mokyklose ir dalyvautų neformaliojo švietimo veiklose.

Šiuo metu gamtos mokslų ir informacinių technologijų egzaminus renkasi vos 6 proc. rajono mokinių. Tikimasi, kad „Tūkstantmečio mokyklų“ programos lėšomis atsiradus naujoms laboratorijoms ir įgyvendinus numatytą švietimo pažangos programą, minėtų disciplinų egzaminus rinksis bent dviem procentais daugiau abiturientų.

2 Komentarai

  • O kodėl neskyrė pinigų Dotnuvos pagrindinei? Kodėl visi vagia o man neduoda? Kuo šersiu anūkus ir proanūkius?

    • jai bus pavogti

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video