Kėdainių ligoninėje problemos nesibaigia: gydytojai jau viešai reikalauja, kad direktorė atsakytų į klausimus

 Kėdainių ligoninėje problemos nesibaigia: gydytojai jau viešai reikalauja, kad direktorė atsakytų į klausimus

„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Šią savaitę į Kėdainių ligoninės direktorę Editą Vaškevičienę ir jos vadovaujamos įstaigos stebėtojų tarybą kreipėsi Lietuvos gydytojų sąjunga, kuri prieš tvirtinant ligoninės direktorės ataskaitą siekė atkreipti dėmesį į medikų bendruomenės problemas, kurios pastarosiomis dienomis buvo aptartos su skyrių vedėjais ir slaugytojų profsąjunga. 

Gydytojų sąjunga prašo, kad Kėdainių ligoninės direktorė per įmanomai protingą laiką suorganizuotų susirinkimą, kuriame galėtų dalyvauti profsąjungų ir Darbo tarybų nariai, skyrių vedėjai ir atsakytų į keliamus klausimus.

Gydytojų sąjunga prašo, kad Kėdainių ligoninės direktorė per įmanomai protingą laiką suorganizuotų susirinkimą, kuriame galėtų dalyvauti profsąjungų ir Darbo tarybų nariai, skyrių vedėjai ir atsakytų į keliamus klausimus.

Gydytojų klausimai, kuriuos šie pateikė ligoninės direktorei

„1. LGS Kėdainių filialo tarybos susirinkime, įvykusiame 2023-03-03, apsvarstyta Jūsų pateikta informacija dėl suderinto darbo užmokesčio  nuo 2023-01-01. Bendradarbiaujant su dauguma skyrių vedėjų, LSSO Kėdainių skyriaus narėmis, norime priminti, kad keliuose vykusiuose susirinkimuose (su skyrių vedėjais nuo 2022-12 mėnesio) ir paskutiniajame 2023-01-26, pasirašant susitarimą dėl DU kėlimo,  kolektyviai sutarėme, jog   darbo užmokesčio tvarkos papildomą susitarimą pradėsime derinti nuo 2023-03-01, remdamiesi LNSS šakos kolektyvinės sutarties specialiosios dalies (2021 m. lapkričio 15 d. Nr. S-234):  9.1, 9.2, 9.3 punktais bei praėjusių metų ASPĮ veiklos finansiniais rezultatais ir preliminariomis (o galbūt jau ir pasirašytomis) sutartinėmis sumomis su Kauno TLK. Laukiame Jūsų pasiūlymo dėl DU apskaičiavimo nuo 2023-04-01. 

Todėl prašome patikslinti, kokias  pasirašėte sutartines sumas su Kauno TLK 2023 metams?  Ar preliminarios sutartys ir galimas jų įvykdymas buvo aptartos su skyrių vedėjais, Gydymo taryba ar kitais specialistais?

2. Prašome iki Stebėtojų tarybos posėdžio (2023-03-10) pateikti  VšĮ Kėdainių ligoninės sutartinę sumą su TLK  už 2022 metus ir patikslinti, kiek lėšų gauta už viršsutartines paslaugas. Kiek lėšų nuo gaunamų sudarė 2022-ųjų metų darbo užmokesčio fondas (ne procentine ir procentine išraiška)? 

3. Kiek lėšų buvo skirta filmavimams VšĮ Kėdainių ligoninėje? Ar skirtos lėšos yra panaudotos iš įstaigos biudžeto? 

4. Prašome patikslinti, ar įstaiga turi teisininką? Ar buvo naudotasi teisininko paslaugomis per 2022 metus? Kokio pobūdžio klausimais konsultuotasi? Jei buvo: ar teisininkui sumokėta iš įstaigos lėšų? Ar įstaiga dalyvavo darbo ginčų pobūdžio teisiniuose procesui? Ar jie pabaigti? Kiek lėšų tai kainavo įstaigai?

5. Dėl profesinės kvalifikacijos kėlimo fondo: prašome  pateikti VšĮ Kėdainių ligoninės sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimo prioritetus, kad galėtume juos aptarti ir nurodyti numatytas skirti lėšas ne procentine išraiška.

Prašome patikslinti:

 6. – VšĮ Kėdainių ligoninės direktoriaus įsakymą „Dėl pacientų registravimo ir paslaugų suteikimo“ 2022 m. gruodžio 30 d. Nr. D1 – 541 (22): kas Jūsų nuomone yra „neplaninėms“ paslaugoms gauti pacientai, ir ką turite omenyje nurodydama: kad „už papildomai įtrauktus pacientus (….), atsako patys gydytojai“.

7. – 2022 metų spalio mėnesio susitikime buvo prašoma  ESIS/ Registrų centro/ SODROS/  sistemos trikdžius pradėti fiksuoti Neatitikčių žurnale ar, Jūsų siūlymu: administracijos sukurtoje sistemoje? Kas yra nuveikta šiai problemai spręsti? 

8. – Dėl gero psichologinio mikroklimato kūrimo įstaigoje:  prašome priminti Valstybinės darbo inspekcijos atlikto tyrimo rezultatus, išvadas ir rekomendacijas (ar galima šią informaciją gauti raštu?) Kaip įstaigoje buvo laikomasi rekomendacijų? Kas atlikta, vertinant psichosocialines rizikas? 

9. – Ar uždaromas ir, jei taip: kada uždaromas psichiatrijos skyrius? Ar sveikatos priežiūros specialistai supažindinti su numatomais pasikeitimais? Kaip bus užtikrinama psichiatro konsultacijos, būtinos stacionaro skyriuose gydomiems pacientams? 

10. – Ar užtikrinamas kasdieninis instrumentinių diagnostinių tyrimų (VPAE, FGDS – gastroskopija) prieinamumas ir paslaugos kokybė SPS ir kitiems stacionare gydomiems pacientams darbo dienų metu: echoskopija 13.00 – 17.00 valandomis, gastroskopija I,III,V. Dažnai girdime išsakomus sunkumus organizuojant darbą dėl šių tyrimų neprieinamumo tinkamu laiku. 

11. – Konsultacinės poliklinikos gydytojų specialistų darbo grafikas sudaromas iki 18 – 19 val., slaugytojos, dirbančios su gydytoju ir registratūra baigia darbą 16-ą arba 17-ą valandą. Ar ši problema Jums žinoma? Kaip bus apmokamos gydytojų – specialistų konsultacijos dirbant be slaugytojos?

12. – Pradiniame reabilitacijos etape neliko klinikinio logopedo konsultacijų. Pablogėjo teikiamų paslaugų kokybė stacionare gydomiems pacientams po insulto ir tapo sunkiau prieinama Kėdainių savivaldybės vaikams. Kaip ruošiatės spręsti kylančias gydymo kokybės ir šios paslaugos prieinamumo  problemas? Pagal kineziterapijos poreikį stacionare, ambulatorinės reabilitacijos grandyje ir dirbančių kineziterapeutų kiekį negalime užtikrinti kokybiško pradinės reabilitacijos etapo teikimo. Ši problema išsakyta jau gruodžio mėnesį. Kuo remiatės teigdama, kad kineziterapijos specialistų etatinis krūvis pakankamas?

Spręstinų problemų, neaiškumų kyla ir daugiau. Skaidrumo, aiškumo bendruomenei duotų bendras jų aptarimas.“

Pridėjo ir advokato paaiškinimą dėl darbo užmokesčio derinimo tvarkos ir stebėjimo kamerų naudojimo

Lietuvos gydytojų sąjunga prie kreipimosi į Kėdainių ligoninės direktorę pridėjo ir Lietuvos gydytojų sąjungos teisininko advokato dr. Nerijaus Kasiliausko komentarą dėl direktorės gruodžio mėnesio kreipimosi į Stebėtojų tarybą dėl darbo užmokesčio derinimo tvarkos bei stebėjimo kamerų naudojimo įstaigoje:

„Dėl darbo krūvių pagal LNSS šakos kolektyvinės sutarties bendrosios dalies 10.5 punktas nustato, kad darbdavys prieš priimdamas sprendimą, galintį turėti įtakos darbo organizavimui ir (ar) darbuotojų teisinei, ekonominei ar socialinei padėčiai Įstaigoje, privalo konsultuotis dėl būsimo sprendimo su profesine sąjunga. 10.6 punktas nustato, kad konsultacijos dėl darbdavio perduotos informacijos (duomenų) ar dėl darbdavio priimamo sprendimo ir profesinės sąjungos pateiktos nuomonės turi vykti laiku, sudarant galimybę profesinei sąjungai gauti motyvuotus atsakymus iš sprendimus priimančių darbdavio atstovų. Pagal 10.8 punktą informavimo ir konsultavimo procedūros įforminamos protokolu, kurio du egzempliorius pasirašo Įstaigos vadovas (ir (arba) jo įgalioti asmenys) ir profesinės sąjungos atstovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Už posėdžių organizavimą bei sušaukimą ir materialinį techninį aprūpinimą atsakingas Įstaigos vadovas. Be to ir Darbo kodekso 206 straipsnis nustato, kad dėl darbo normų nustatymo privalu konsultuotis su darbuotojų atstovais. Todėl darbdavio sprendimas dėl darbo krūvių nustatymo turėjo būti suderintas ne tik su Stebėtojų taryba, bet ir konsultuojamasi su profesinėmis sąjungomis LNSS šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

Darbo kodeksas nedraudžia, kad darbdavio įsakyme būtų nuoroda į darbo krūvių nustatymo tvarką, bet tokiu atveju darbuotojas turi būti supažindintas ir su darbo krūvio nustatymo tvarka, kurioje ir minimas SAM įsakymas.

Dėl vaizdo stebėjimo: darbdavys, pageidaujantis vykdyti vaizdo stebėjimą, privalo supažindinti darbuotojus su taisyklėmis, kuriose būtų įtvirtinti pagrindiniai principai ir procedūros, taikomos vykdant vaizdo stebėjimą. Šiose taisyklėse ar jų prieduose turi būti nurodytas vaizdo kamerų skaičius, vietos, kuriose jos įrengtos, taip pat asmenys, kurie turi prieigas prie vaizdo duomenų, ir jų įsipareigojimai, susiję su konfidencialumo užtikrinimu, kita svarbi informacija, susijusi su vaizdo stebėjimu. Taisyklėse turėtų būti įvardinta ir kokiu tikslu atliekamas vaizdo stebėjimas, jeigu vaizdas stebimas teisėto darbdavio intereso pagrindu, nurodyta kodėl darbdavio interesas yra viršesnis nei darbuotojo bei kodėl iškeltų tikslų negalima pasiekti mažiau privatumą ribojančiomis priemonėmis. Taip pat prieš patvirtindamas vaizdo stebėjimo tvarką įstaigoje darbdavys privalo pagal aukščiau nurodytas LNSS šakos kolektyvinės sutarties nuostatas informuoti ir konsultuotis su profesine sąjunga.

Darbdavys, vykdantis vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose dirba darbuotojai, taip pat turėtų tinkamai laikytis pareigų, susijusių su informavimu apie asmens duomenų tvarkymą. Darbuotojams ir kitiems asmenims, patenkantiems į vaizdo kamerų lauką, darbdavys turėtų tinkamai suteikti BDAR 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą bei užtikrinti, kad prieš patenkant į stebimas patalpas būtų pateikti informaciniai pranešimai, kuriais aiškiai informuojama apie vykdomą vaizdo stebėjimą, jo tikslą, duomenų valdytoją, jo kontaktus.

Vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas tik atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su darbuotojų privatumo užtikrinimu. Tam tikrose vietose, pavyzdžiui, poilsio kambaryje, valgymui skirtoje patalpoje, drabužinėje ar kitose panašiose vietose, kuriose darbuotojas galėtų tikėtis privatumo, vaizdo stebėjimas negali būti vykdomas. Taip pat vaizdo stebėjimas negali būti naudojamas su tikslu kontroliuoti darbo drausmę.“ 

Jei nesikeis vadovės darbo organizavimo taktika ir bendras psichologinis mikroklimatas, gydytojų mažės dar labiau?

Kreipimąsi į ligoninės direktorę pasirašiusi Raimonda Augienė, Lietuvos gydytojų sąjungos Kėdainių filialo pirmininkė, taip pat teigia, kad „pradėjus diskutuoti su bet kuriuo skyriumi, problemų, žinoma, yra, ir medikų nepasitenkinimas dėl neįsiklausymo didėja.
 
Per vasario mėnesį gydytojai etatiškai krūvį susimažino už 3,95 et. (pagal konsultacinės poliklinikos skyriaus vedėjo skaičiavimą). Nuo balandžio mėnesio (geriatrė, reabilitologė, neurologė, ortopedas-traumatologas) dar yra planuojančių jį mažintis, jei nesikeis vadovės darbo organizavimo taktika ir bendras psichologinis mikroklimatas.“

Sužinojo ir rajono taryba

Šie vieši Kėdainių ligoninės direktorei pateikti klausimai pateikti ir rajono tarybos nariams – viliamasi, kad politikų dėmesys pagelbės greičiau sulaukti ligoninės direktorės atsakymų, juolab, kad politikai netrukus turės tvirtinti jos veiklos ataskaitą, kurią šiandien svarsto ligoninės stebėtojų taryba.

„Rinkos aikštė“ taip pat šiandien kreipėsi į ligoninės direktorę ir pateikė šiuos medikų klausimus, tad sulaukę ligoninės direktorės E. Vaškevičienės atsakymų, juos nedelsdami pateiksime skaitytojams.

19 Komentarai

 • Jau visos ribos šios „vadovės“ peržengtos, medikai jau ieškosi darbo kituose miestuose, o Tamulis rankelėm ploja kaip medikus patvarkė. Perbėgo Tamulis pas socdemus, pardavė ligoninę Jonavai, kad tik meru patapti. Parsidavėlis išdavikas į kitus rinkimus gal ir su Laisvės partija žingsniuos.

  • Zootechnikas net nesiruosia kazka daryti, svarbu savi pastatyti i direktorius, baisu.

  • Norime priminti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 str. skelbia, jog žmogaus asmuo yra neliečiamas, žmogaus orumą gina įstatymas. Vadinasi, valstybė saugo asmens garbę ir orumą, ir žmogus turi teisę į jų gynimą. Išreikšta kritiška nuomonė, kuri dažnai paremta girdėtais gandais ir nepagrįstomis, tikrovės neatitinkančiomis informacijomis (melagingomis, prasimanytomis ir žeminančiomis), informacija, kurios turinys yra užgaulus ar nepadorus ir žeminantis asmenį, gali būti įvertinta, kaip neteisėtas veiksmas, kuris pagal turinį gali būti kvalifikuotas, kaip įžeidimas ar šmeižimas.

   • Tikrai šmeižismi, įžeidinėjami žmonės, manau reikėtų atsekti tuos asmenis, kad tai baigtųsi.

 • Meras – bestuburis. Lailas rinktis kitą, kuris stuburą turi. Kovo 19 tik ne už Tamulį!

  • Baikite bemokslį rusą stumti į merus, gėda Kėdainiams ir visam rajonui dėl tokio kandidato fui!

   • Išsilavinimas: Atžalyno gimnazija (2005 m.), Mykolo Romerio universitetas

   • Atidžiau pasitikslink, kokios tautybės tavo protėviai ir iš kokios š……. tu pats išlindai!

    • Tikrai ne tokie kaip savo čia apibūdinai ir su fekalais sumaišei.

 • ligoninėj nebuvo viešųjų pirkimų vadovės? Kas tai per asmuo?

 • Bent jau pavardes komentaruose sugebekite teisingai parasyti.

 • O kodėl niekam niekada neužkliūna mirusiųjų pardavinėjimas. Per metus turėjau tris laidotuves ir visus tris kartus prisistatė laidojimo firma ir kaip nekeista visada ta pati ,net greitoji pagalba atvažiavus gaivint , sugeba iškviest firmą kurios tu visiškai nenori.O jiems pasakius kad jų nenori pradeda paskalaut ant visų kitų neva jie patys geriausi yra. Pirmą kartą sutikau , bet po jų paslaugų prirašinėjimo ir mirusiojo negerbimo dirbant šį darbą neblaiviems buvo siaubinga.
  Iš kur firma sužino telefonus ir adresus ir kodėl tai daro medikai?

  • Kaip laidojimo namai nesužinos, jei dabar mirusiuosius iš skyriaus išveža laidotuvininkai, nes jie laimėjo konkursa. Seniau slaugytojos vežiojo, dabar laidotiviu namu darbuotojai. Čia kaip virusas – kai jau esi kompiuteryje, pakenkti nesunku. Tai ir sužinoti info nebesunku, kai esi viduj. O žmoniu padorumas ir taip aiškus- ko tik neparduoda už pinigus.

   • tai teisybė.Aš tik išėjau iš skyriaus vedėjo kabineto,dar šeimos nariai nieko nežino,o ten jau stovi pagrabnykas su skausmo pilna roža…

 • Nu gal jau tikrai laikas baigt su ta ligonine. Yra aiškiai pateikti ligoninės direktorės atsakymai į visus klausimus. Pagalvokit kodėl užkliūna tik dalis skyrių, kurių vadovai nesugeba susitvarkyt su darbu. Nežinau ar dar liko kėdainiečių kurie nesupranta dėl ko visa šita komedija. Straipsnis prieš rinkimus, tai ir viską pasako. Neturit šansų mielieji.

  • Stebino, kaip kėdainiečiai nori, kad čia neliktų ligoninės. Norai pildosi ir tai tikrai bus ne už kalnų. Ateitis Skuodo tipo ligoninė – Vidaus ligų?? ir slaugos skyriai.

 • fiodorovas bus musu meras

  • Lada diena, koks šiandien Urdomoje oras? Tai pasiimsit Fėdią į merus, Vyktaras leido?

 • Norime priminti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 str. skelbia, jog žmogaus asmuo yra neliečiamas, žmogaus orumą gina įstatymas. Vadinasi, valstybė saugo asmens garbę ir orumą, ir žmogus turi teisę į jų gynimą. Išreikšta kritiška nuomonė, kuri dažnai paremta girdėtais gandais ir nepagrįstomis, tikrovės neatitinkančiomis informacijomis (melagingomis, prasimanytomis ir žeminančiomis), informacija, kurios turinys yra užgaulus ar nepadorus ir žeminantis asmenį, gali būti įvertinta, kaip neteisėtas veiksmas, kuris pagal turinį gali būti kvalifikuotas, kaip įžeidimas ar šmeižimas.

Comments are closed.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video