GYVENIMAS MARGAS

Visos kategorijos
Vėlesniame 1666 m. miesto inventoriuje surašytos gatvės ir kėdainiečių namai. Suregistravus namus dar buvo nusakytas jų statybos tipas (mūrinis, medinis namas), atidžiai sužymėti sklypai.  / Algimanto Barzdžiaus nuotr.

Lietuviški kėdainiečių asmenvardžiai XVII a. Kėdainių inventoriuose

Alma RAGAUSKAITĖ, Lietuvių kalbos institutas - 11:48 Birželio 04d. 2019

Vieni svarbiausių XVII a. Lietuvos miestiečių istorinių pavardžių šaltinių yra miestų aktų knygos, inventoriai, bažnytinės registracijos (krikšto, santuokų, mirties) knygos. XVII a. Kėdainiuose gyvenusios kelios etninės grupės (lietuviai, lenkai, škotai, vokiečiai, žydai ir nedaug rusėnų) turėjo skirtingas antroponimų užrašymo, slavinimo, pavardžių susidarymo, darybos, kilmės ypatybes. Ypač įdomūs XVII a. kėdainiečių lietuvių asmenvardžiai.

Rašyti lenkų kalba 

Miestiečiai buvo suregistruoti 1604 m., 1624 m., 1666 m. Kėdainių inventoriuose bei 1622 m. Kėdainių klebonijos inventoriuje. Jie saugomi Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje. Šie istorijos dokumentai rašyti lenkų kalba. 1604 m. ir 1624 m. inventoriuose surašyti ne tik Kėdainių miesto, bet ir valsčiaus gyventojai.

1622 m. Kėdainių klebonijos inventoriuje paminėti kėdainiečiai ir nurodyti duomenys apie klebonijos turtą.

Vėlesniame 1666 m. miesto inventoriuje surašytos gatvės ir kėdainiečių namai. Suregistravus namus dar buvo nusakytas jų statybos tipas (mūrinis, medinis namas), atidžiai sužymėti sklypai. Todėl šis šaltinis gali būti naudingas ne tik tiriant istorines pavardes, bet ir gatvėvardžių raidą, miesto architektūros istoriją.

Nuoroda miestietis

Dalis Kėdainių gyventojų tiriamuose XVII a. inventoriuose pažymėti nuoroda lenkų kalba mieszczanin [miestietis], pvz.: *Girnius: 1604 mieszczanin Matys Girniewicz. Plg. db. pvd. Gìrnius; *Klebonas: 1604 mieszczanin Jędrzey klebonas. Plg. db. pvd. Klebõnas; *Mikolajūnas: 1622 mieszczanin Ionas Mikolaiunas. Plg. db. pvd. Mikolajūnas; *Pavėsis: 1624 Maciey Pawesis mieszczanin. Plg. db. pvd. Pavėsis; *Pilius: 1604 mieszczanina jakuba Pilia (kilm.). Plg. db. pvd. Pìlius.

Pagal gyvenamąją vietą 

Visi kėdainiečiai surašyti pagal jų gyvenamąją vietą mieste. 1666 m. Kėdainiuose buvo Arklių, Didžioji, Kauno, Vilniaus, Žydų gatvės ir kt., pvz.: *Čepaitis: 1666 Dom Bartłomieia Czepaicia Wilenskiey Ulicy (kilm.). Plg. db. pvd. Čepáitis; *Dulis: 1666 Ulica Zydowska Jana Dula Domek (kilm.). Plg. db. pvd. Dùlis; *Grikpėdis: 1666 Domek Macieia Grikpedzia Ulica Kowienska (kilm.). Plg. db. pvd. Grìkpėdis; *Jasaitis: 1666 Domek Bartłomieia Jasaycia Ulica Konska (kilm). Plg. db. pvd. Jasáitis; *Sruogis: 1604 Ulica Wielka Adam Sruogis. Plg. db. pvd. Sruogis.

Bent 180 XVII a. kėdainiečių antroponimų yra lietuviškos kilmės. Jie suskirstyti į tris grupes: lietuvių senieji dvikamieniai asmenvardžiai, dvikamienių antroponimų trumpiniai ir pravardinės kilmės asmenvardžiai. Aut. past.

Iš aptartų Kėdainių miesto istorijos dokumentų išrašyti 1 002 kėdainiečių įvardijimai (skaičiuoti įvairūs jų asmenvardžių variantai). Kėdainių inventorius rašė raštininkai, kurių gimtoji kalba, matyt, buvo ne lietuvių. Kai kurie antroponimai perteikti gana autentiškai (su galūnėmis, lietuviškomis priesagomis), pvz.: *Burnaitis: 1604 Maczul Burnaytis. Plg. db. pvd. Burnáitis; *Juodelis: 1604 jan Jodelis. Plg. db. pvd. Juodẽlis; *Katinaitis: 1624 Jan Katynaytys. Plg. db. pvd. Katináitis; *Keraitis: 1624 Adam Kieraytys. Plg. db. pvd. Keráitis; *Laukis:1624 Maciey Łaukis. Plg. db. pvd. Laũkis; *Pavasaris: 1624 Mikołay Powaseris. Plg. db. pvd. Pavãsaris; *Pavinkšnis: 1604 Grehory Powinksznis. Plg. db. pvd. Pavìnkšnis.

Tačiau didesnė dalis asmenvardžių buvo įvairiai pakeisti. Tai lėmė lingvistinės priežastys, o ypač lietuvių ir lenkų kalbų sąveika. Šis įvairavimas iš dalies susijęs ir su neoficialiu apibūdinimu. Vienaip šie asmenys buvo vadinami šnekamojoje kalboje, kitaip jie buvo užrašomi istorijos šaltiniuose. Čia aiškiai susipynė lenkiška rašto ir gyvosios kalbos tradicijos. Kalbamajam reiškiniui įtakos turėjo inventorių specifika. Jie buvo rašomi praktiniais tikslais, todėl autentiška kėdainiečių antroponimų rašyba nebuvo svarbi. Jau paminėtas namo, sklypo savininkas vėlesnių metų inventoriuje galėjo būti užrašytas kiek kitokia asmenvardžio forma. Turimi duomenys rodo, kad XVII a. gali būti pridedamos slaviškos priesagos -evič ir        -ovič, pvz.: *Kunkulis, *Kunkulys: 1624 Abram Kunkulewicz, 1604 Andrzey Kunkulewicz, 1624 Maciey Kunkulewicz. Plg. db. pvd. Kuñkulis, Kunkùlis, Kunkulỹs; *Kuršas: 1666 Jana Kursza (kilm.) – 1666 Jan Kurszowicz. Plg. db. pvd. Kùršas; *Oželis: 1624 Grzegorz Ozielewicz. Plg. db. pvd. Ožẽlis; *Ruzgys, *Ruzgus: 1604 Tomul Ruzgiewicz. Plg. db. pvd. Ruzgỹs, Rùzgus.

XVII a. įrašų kontekstas parodė, jog dviem asmenvardžiais daugiausia paminėti ne tik turtingesi pirkliai ir amatininkai, bet ir didesnė dalis miestiečių luomo žemesnių sluoksnių atstovų. Pirmieji šio dvinario įvardijimo nariai yra krikščioniški vardai. A. Barzdžiaus nuotr.Dvinariai asmenvardžiai

XVII a. įrašų kontekstas parodė, jog dviem asmenvardžiais daugiausia paminėti ne tik turtingesi pirkliai ir amatininkai, bet ir didesnė dalis miestiečių luomo žemesnių sluoksnių atstovų. Pirmieji šio dvinario įvardijimo nariai yra krikščioniški vardai. Vartojamos tradicinės lenkiškos vardų formos, kadangi istorijos šaltiniai rašyti lenkų kalba, pvz.: 1624 Paweł Budrys – plg. db. v. Põvilas; 1624 Piotr Dyrzys – plg. db. v. Pẽtras; 1624 Ławryn Gabraytis – plg. db. v. Laurỹnas; 1624 Maciey Janionis – plg. db. v. Motiẽjus; *Jomantiškis: 1624 Vrban Jomantyszkis. – plg. db. v. Ùrbonas; 1624 Jan Kaupas – plg. db. v. Jõnas; 1624 Bałtromiey Sadkun – plg. db. v. Baltramiẽjus; 1624 Mikołay Zyłaytis – plg. db. v. Mikalõjus.

Trys grupės

Bent 180 XVII a. kėdainiečių antroponimų yra lietuviškos kilmės. Jie suskirstyti į tris grupes: lietuvių senieji dvikamieniai asmenvardžiai, dvikamienių antroponimų trumpiniai ir pravardinės kilmės asmenvardžiai. Toliau pateikiamos 6 atkurtos lietuvių senųjų dvikamienių antroponimų formos (tai sudaro 5,4 % visų atstatytų): *Gin-taut-as: 1624 Marcin Gintowt. Plg. db. pvd. Gìntautas, Giñtautas; *Gird-vil-as: 1624 Ławryn Gierdwił – 1624 Ławryn Girdwil; 1666 Andrzeia Girdwiła (kilm.). Plg. db. pvd. Girdvìlas; *Jo-kant-as: 1624 Marcin Jokant. Plg. db. pvd. Jókantas; *Mant-vyd-as: 1666 Woyciecha Montwida (kilm.) – 1666 Woyciecha Montwidowicza (kilm.). Plg. db. pvd. Mañtvydas, Mantvydas; *Nor-vyd-as: 1604 Sebestian Narwid. Plg. db. pvd. Nórvydas; *Sur-vil-a: 1624 Maciey Surwił – 1624 Maciey Surwiło, 1666 Mikołaia Surwily (kilm.), 1666 Stanislawa Surwiły (kilm.). Plg. db. pvd. Survilà. Kaip matyti, pateikti senieji lietuvių dvikamieniai asmenvardžiai sudaryti iš dešimties skirtingų sandų: gin-, gird-, jo-, kant-, mant-, nor-, sur-, taut-, vyd-, vil-.

Šaltiniuose surasta pavienių Kėdainių gyventojų antroponimų, kuriuos galima sieti su lietuvių senųjų dvikamienių asmenvardžių trumpiniais ir jų priesaginiais vediniais. Iš jų atkurti 5 (4,5 %) antroponimai, pvz.: *Dargužas: 1666 Adama Dorguza (kilm.). Plg. db. pvd. Dárgužas; *Norušis: 1604 Pawla Naruszewicza (kilm.). Plg. db. pvd. Norùšis; *Norutis: 1624 Jan Narutis. Plg. db. pvd. Norùtis; *Rimdeika: 1604 Bartlomiey Rymdeyko. Plg. db. pvd. Rimdeikà; *Vaida: 1604 Mikołay Wayda. Dėl vaid- plg. db. pvd. Vaidas.

Didesnė dalis asmenvardžių buvo įvairiai pakeisti. Tai lėmė lingvistinės priežastys, o ypač lietuvių ir lenkų kalbų sąveika. Šis įvairavimas iš dalies susijęs ir su neoficialiu apibūdinimu. Vienaip šie asmenys buvo vadinami šnekamojoje kalboje, kitaip jie buvo užrašomi istorijos šaltiniuose. Aut. past.

Pravardinė kilmė

Tarp tiriamų lietuviškos kilmės kėdainiečių antroponimų daugiausia yra pravardinės kilmės. Jų suskaičiuota 95 (90,1 %). Šie asmenvardžiai sietini su konkrečiais lietuvių kalbos daiktavardžiais, būdvardžiais bei veiksmažodžiais. Toliau pateikiama kalbamosios grupės asmenvardžių, pvz.: *Barzdžius: 1624 Woyciech Barzdzius. Plg. db. pvd. Barzdžius; *Katinėlis: 1604 Maciey Katynelis. Plg. db. pvd. Katinėlis; *Keršis, *Keršys: 1666 Adama Kierszia (kilm.). Plg. db. pvd. Kéršis, Keršỹs; *Ketvirtis: 1604 Urban Kietwirtis. Plg. db. pvd. Ketvìrtis; *Kiaukė: 1604 Jakub Kiaukie – 1604 jakub Kiaukiewicz. Plg. db. pvd. Kiáukė; *Kiškelis: 1604 Adam Kiszkielis. Plg. db. pvd. Kiškẽlis; *Klišas, *Klišis, *Klišius: 1604 Stanislaw Kliszewicz, 1604 Marcin Klyszewicz. Plg. db. pvd. Klìšas, Klišis, Klìšius; *Kunkulis, *Kunkulys: 1604 Adam Kunkulewicz. Plg. db. pvd. Kuñkulis, Kunkùlis, Kunkulỹs; *Mielis: 1604 Bartlomiey Mielis. Plg. db. pvd. Miẽlis; *Naudžiūnas: 1624 Jan Naudziun, 1604 Gryg Naudziunas. Plg. db. pvd. Naudžiūnas; *Paršaitis: 1624 Jan Parszaytis. Plg. db. pvd. Paršáitis; *Perkūnas: 1624 Jakub Perkun, 1624 Adam Perkunas, 1624 Jan Perkunos. Plg. db. pvd. Perkūnas; *Plačiakis: 1624 Woyciech Płacieka (kilm.). Plg. db. pvd. Plãčiakis; *Plikaitis: 1624 Jan Plikaytis. Plg. db. pvd. Plikáitis; *Plikis: 1604 jan Plikis, 1624 Paweł Plikis. Plg. db. pvd. Plìkis; *Puknius: 1624 Grzegorz Puknius. Plg. db. pvd. Pùknius; *Rimša, *Rimšas, *Rimšis: 1666 Jana Rymsziewicza (kilm.), 1666 Macieia Rymsziewicza (kilm). Plg. db. pvd. Rìmša, Rimšis; *Rudaitis: 1624 Maciey Rudaitis, 1624 Jan Rudaytis. Plg. db. pvd. Rudáitis; *Rudis: 1604 Mikolay Rudis, 1624 Stanisław Rudys. Plg. db. pvd. Rùdis; *Ruibis: 1624 Paweł Ruybis. Plg. db. pvd. Ruibis; *Rūkštelė: 1624 Vrban Ruksztela. Plg. db. pvd. Rūkštẽlė; *Smulkis: 1624 Adam Smulkis. Plg. db. pvd. Smùlkis; *Spalis: 1624 Andrzey Spolis. Plg. db. pvd. Spãlis; *Šarka: 1624 Stefan Szarka. Plg. db. pvd. Šárka; *Šernas: 1666 Jozepha Sziarna (kilm.). Plg. db. pvd. Šérnas; *Šilaitis: 1624 Adam Szylaytys. Plg. db. pvd. Šiláitis; *Šukis: 1624 Maciey Szukis. Plg. db. pvd. Šùkis; *Švelnis, *Švelnys: 1604 Ławrzyn Szwelniewicz. Plg. db. pvd. Švélnis, Švelnis, Švelnỹs; *Užkuraitis: 1624 Stanisław Vszkuraitis, 1624 Samuel Vszkuraytis. Plg. db. pvd. Ùžkuraitis, Užkuráitis, Užkuraitis; *Vėželis: 1604 jury wezelis. Plg. db. pvd. Vėžẽlis; *Vilbikas: 1666 Krzysztopha Wilbika (kilm). Plg. db. pvd. Vìlbikas, Vilbikas; *Žagaras: 1604 Urbana Ƶagora (kilm). Plg. db. pvd. Žãgaras; *Žemaitėlis: 1604 Bartłomieẏ Ƶemaẏtelis. Plg. db. pvd. Žemaitėlis; *Žūklys: 1624 Jan Zuklewicz. Plg. db. pvd. Žūklỹs. Kaip matyti, tarp lietuviškos kilmės antroponimų dominuoja pravardiniai asmenvardžiai. Šis gausus pravardinės kilmės antroponimų sluoksnis nėra fenomenalus, tik XVII a. Kėdainių istoriniame vardyne pastebėtas reiškinys.

Vartojami ir šiomis dienomis 

Iš 180 kėdainiečių įvardijimų antrųjų narių atstačius 106 XVII a. lietuviškos kilmės asmenvardžius ir palyginus juos su dabartinėmis lietuvių pavardėmis, paaiškėjo, jog 63 (60 %) vartojami ir šiomis dienomis. Dalis, t. y. 24 (23 % visų atstatytų) pravardinės kilmės antroponimai, turi tos pačios kilmės, tik skirtingos darybos pavardžių atitikmenis. Tai: *Birbiškis – db. pvd. Birbilà; *Degenaitis – db. pvd. Degẽnis; *Diržiškis – db. pvd. Diržỹs; *Gumbas – db. pvd. Gumbýnas; *Katiniškis – db. pvd. Kãtinas; *Mažutaitis – db. pvd. Mažùtis; *Pempelė – db. pvd. Pémpė; *Pigaitis – db. pvd. Pigulẽvičius; *Plaktinis – db. pvd. Plaktỹs; *Plauskas – db. pvd. Plauskà; *Plauškis, *Plauškys, *Plauškius – db. pvd. Plauškà; *Rainaitis – db. pvd. Rainỹs; *Ruibelis – db. pvd. Ruibỹs; *Srėbeika – db. pvd. Srėbãlis; *Šiurpa – db. pvd. Šiurpìnskas; *Šlevaitis – db. pvd. Šlevà; *Šukiškis – db. pvd. Šukỹs; *Šveplis – db. pvd. Šveplėnas; *Tekelis – db. pvd. Tekùtis; *Treigaitis – db. pvd. Treigỹs; *Vaida – db. pvd. Vaidelỹs; *Vergelis – db. pvd. Vergùtis; *Vėžaitis – db. pvd. Vėžỹs; *Žiraitis – db. pvd. Žiráuskas.

Kiti 19 (17 %) atkurtų Kėdainių gyventojų antroponimų nežinomi dabartiniame vardyne: *Barzdažentis, *Bizdelė, *Daržgalis, *Dievažodelis, *Giedražentis, *Knipčius, *Kunkulžentis, *Kutnagis, *Mėšliasubinis, *Mielžentis, *Pilvelžentis, *Puržentis, *Rudžentis, *Skribžentis, *Šešpirštis, *Velniaragis, *Žarnagalis, *Žiemkintys, *Žūkliažentis. Vėlesniuose XVIII a. Kėdainių istorijos dokumentuose (miesto aktų knygose) dar užfiksuota lietuviškos kilmės asmenvardžių, bet jų įvairovė palaipsniui mažėjo.

0 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.
Taip pat skaitykite
img

Lietuvos dainų šventė: populiarumo fenomenas šiomis dienomis

Savam krašte net saulė ryškesnė
12:15 Rugpjūčio 14d. 2020
img

Ar tikrai iš naujo atrandame poilsį Lietuvoje?

Savam krašte net saulė ryškesnė
08:46 Liepos 14d. 2020
img

Kėdainiškių šeima Tailande buvo įstrigusi dviem mėnesiams

Savam krašte net saulė ryškesnė
09:02 Liepos 08d. 2020
img

Tarp trylikos mentorystės dalyvių – ir dvi kėdainietės

Savam krašte net saulė ryškesnė
08:59 Birželio 15d. 2020
img

Ant Dotnuvos parduotuvės nutūpė angelas

Savam krašte net saulė ryškesnė
13:52 Birželio 09d. 2020
img

Kėdainių rajono gyventojai – Prezidento apdovanojimas (ATNAUJINTA)

Savam krašte net saulė ryškesnė
13:46 Gegužės 14d. 2020
img

Rasa Paulauskaitė: „Visada žinojau, kad būsiu gydytoja“

Savam krašte net saulė ryškesnė
12:02 Gegužės 08d. 2020
img

Gera kraštiečio idėja įgauna pagreitį

Savam krašte net saulė ryškesnė
14:08 Kovo 19d. 2020
img

Aukščiausios prabos lietuvio laimė – gimtinėje

Savam krašte net saulė ryškesnė
17:00 Kovo 10d. 2020

SKELBIMAI

touched by digitouch!